AEROKLUB NOVO MESTO

Nekaj o letališču

Aeroklub Novo mesto je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje fizičnih oseb, ki delujejo na področju letalstva ali pa so kako drugače povezani z njim. Društvo ima status društva, ki deluje v javnem interesu na področju obrambe.
Namen društva je pravilno usmerjati, izobraževati članstvo in tako prispevati k razvoju na področju letalstva s tem, da:
 •  sodeluje z organizacijami in ustanovami, ki se športno, poslovno, upravno, strokovno ali znanstveno ukvarjajo z letalskimi dejavnostmi,
 •  si prizadeva za visoko športno in strokovno raven društva,
 •  se zavzema za spoštovanje etičnih in moralnih načel stroke pri delovanju društva,
 •  sodeluje pri oblikovanju slovenskega strokovnega izrazoslovja,
 • spodbuja strokovno izpopolnjevanje članov društva in se zavzema za izmenjavo izkušenj doma in v tujini,
 • spodbuja uporabo in uveljavitev športnega letalstva v gospodarske in turistične namene,
 • s tem, da sodeluje z organizacijami in ustanovami v sistemu obrambe države ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.
Svoj namen in cilje uresničuje društvo z izvajanjem naslednjih nalog:
 • usmerja članstvo v dejavnost letalske šole,
 • izvaja šolanje, urjenje in izpopolnjevanje letalskega kadra v svoji letalski šoli,
 • skrbi za dvig strokovnega in športnega znanja svojih članov,
 • organizira predavanja, tečaje, posvetovanja, razprave, seminarje, konference, ipd tako za svoje člane, kot za ostale ljubitelje letalstva,
 • organizira javna predavanja s področja delovanja društva in tako stimulira zanimanje javnosti za letalstvo,
 • zalaga in izdaja strokovno literaturo s področja dejavnosti društva,
 • sodeluje z gospodarskimi organizacijami, ustanovami in posamezniki pri izvajanju svojih dejavnosti
 • organizira in izvaja dejavnost na področju letalstva po pravilih društva in mednarodne letalske organizacije FAI,
 • opazuje, sporoča in spremlja naravne in druge nesreče,
 • sodeluje pri usposabljanju enot Slovenske vojske in Civilne zaščite ter jim nudi infrastrukturo ustreznih objektov.